آخرین اخبار :

در حال بارگذاری ...
فرآیند همکاری با چیتاپست

آینده خود را پیدا کنید...

۱

ارسال رزومه

بررسی اولیه درخواست

۲
۳

مصاحبه تلفنی

مصاحبه حضوری تخصصی

۴
۵

تایید مدیر عامل

ارائه مدارک تکمیلی جهت استخدام

۶